Шановний користувач порталу!
Для вашої зручності ми запустили нову систему відображення формул в тексті. Дана система використовує найновіші технології. Якщо у вас виникли проблеми з відображенням формул спробуйте оновити свій веб-браузер до останньої версії. Або скористайтесь іншим браузером.

Команда проекту INFORUM.IN.UA пропонує використовувати для роботи з порталом браузер Mozilla Firefox.
Ми постійно вдосконалюємось та докладаємо максимум зусиль для Вашої комфортної роботи. Якщо у Вас є побажання чи ідеї з покращення роботи порталу напишіть нам.

МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ УСПІШНОСТІ УЧНІВ СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Федотова Тетяна Володимирівна
кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної та соціальної психології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Актуальність дослідження. У зв’язку з розбудовою громадянського суспільства в Україні, важливого значення набуває питання формування у підростаючого покоління навчальної мотивації.  Оскільки різні за спрямованістю мотиви навчання у подальшому визначатимуть соціальну активність особистості. Окрім того навчальна мотивація є одним із основних факторів для високого рівня навчальної успішності школярів. Тобто педагоги можуть оптимізувати процес навчання учнів, складаючи такі навчальні програми та плани, які максимально відповідатимуть мотивам школярів, і тому гарантуватимуть максимальний результат їх навчання.

Мета статті полягає у з’ясуванні мотивації навчальної успішності учнів середнього шкільного віку.

Теоретико-методологічну основу дослідження склали погляди на природу мотиву та мотивації Л. Дзюбко, С. Занюка, І. Осипової, П.Якобсона, Х.Хекхаузена та інших.

Задля реалізації мети на базі НВК «Гімназія №14 імені Василя Сухомлинського» м. Луцька було про проведено емпіричне дослідження. Вибірку склали 85 учнів 8 класу. Діагностовані були поділені на групи згідно з їх рівня успішності: з високим рівнем успішності (10%); з достатнім рівнем успішності (52%); з середнім рівнем успішності (38%). Було застосовано методики: «Методика вивчення мотивів навчальної діяльності», методика Є.П.Ільїна «Мотивація успіху і страх невдачі», методика Д.Крауна-Д.Маслоу «Шкала мотивації схвалення».

Відсотковий розподіл діагностованих середнього шкільного віку з різним рівнем успішності згідно шкал «Методики вивчення мотивів навчальної діяльності» є таким:

-     у респондентів із високим рівнем успішності у 80% осіб переважає утилітарний та соціально-ціннісний, у 60% – професійно-ціннісний, мотив самовиховання та ситуаційний, у 20% опитаних – комунікативний і позиційний та 0% дітей обрали  навчально-пізнавальний мотив;

-     в осіб із достатнім рівнем успішності 58% обрали професійно-ціннісний мотив, 42% осіб – позиційний, 35% – утилітарний, 27% – соціально-ціннісний, 23% респондентів – мотив самовиховання та комунікативний, 12% – ситуаційний та 8% дітей – навчально-пізнавальний мотив;

-     у дітей із середнім рівнем успішності у 56% провідними мотивами є професійно-ціннісний, самовиховання та соціально-ціннісний, у 31% – утилітарний, у 25% учнів – комунікативний та ситуаційний, у 15% – позиційний та 5% осіб обрали навчально-пізнавальний мотив.

Статистично значущі відмінності у показниках методики виявлено: у всіх осіб – за соціально-ціннісним (F=8,97 при α ≤0,001), навчально-пізнавальним (F=8,97 при α ≤  0,001) та утилітарним мотивом (F=5,57 при α ≤ 0,01); у діагностованих школярів із достатнім і середнім рівнем успішності за професійно-ціннісним мотивом (F=7,39 α ≤ 0,01) і за мотивом самовиховання (F=7,66 при α ≤ 0,01).

Отже, можна припустити, що опитувані з достатнім і середнім рівнем успішності прагнуть підготуватися до майбутньої трудової діяльності, вони орієнтовані на реалізацію себе як успішного працівника та мають бажання у майбутньому добре заробляти. Школярі з високим рівнем успішності навчаються для задоволення власних амбіцій та самолюбства, хоча вони мають почуття обов’язку перед суспільством, переймаються проблемами країни, усвідомлюють, що наша держава потребує високоосвічених і культурних громадян, тому домінуючою спрямованістю у них є навчальна.

Результати діагностованих за методикою Є.П.Ільїна «Мотивація успіху і страх невдачі» є такими:

-     у 80% із високим рівнем успішності – високий рівень мотивації прагнення до успіху, у 20% – середній рівень мотивації прагнення до успіху;

-     в учнів із достатнім рівнем успішності у 54% – середній рівень мотивації прагнення до успіху, в 46% – високий рівень;

-     у 53% опитуваних із середнім рівнем успішності спостерігаємо високий та в 47%  середній рівень мотивації прагнення до успіху.

Статистично значущі відмінності у результатах діагностованих засвідчують, що учні з високим і середнім рівнем успішності в діяльності більше орієнтуються на успіх, тоді як у школярів із достатнім рівнем переважає страх невдачі (F=8,96 при α ≤ 0,01).

Результати респондентів, отримані за методикою Д.Крауна-Д.Маслоу «Шкала мотивації схвалення» є такими:

-     в усіх дітей з високим рівнем успішності визначено середній рівень мотивації схвалення;

-      у 62% діагностованих із достатнім рівнем успішності – середній рівень мотивації схвалення, у 23% осіб – низький та у 15% – високий рівень мотивації схвалення;

-     у 74% учнів із середнім рівнем успішності – середній рівень мотивації схвалення, у 16% школярів – низький та у 10% – високий рівень мотивації схвалення.

Статистично значущих відмінностей у результатах діагностованих за відповідною методикою виявлено не було.

Обрахунок показника коефіцієнту кореляції Пірсона у респондентів середнього шкільного віку засвідчив зв’язок рівня успішності з такими мотивами:

-     у дітей з високим рівнем успішності – з соціально-ціннісним (r=0,89, p ≤ 0,05) і позиційним мотивом(r=0,88, p ≤ 0,05);

-     в учнів із достатнім рівнем  –  з позиційним (r=0,48, p ≤ 0,05) та мотивом самовиховання (r=0,57, p ≤ 0,01);

-     у школярів із середнім рівнем – з навчально-пізнавальним (r=0,46, p ≤ 0,05) та з утилітарним мотивом (r=0,56, p ≤ 0,05).

Висновки. Отже, мотивація навчальної успішності в учнів середнього шкільного віку характеризується:

-     високим рівнем мотивації прагнення до успіху, середнім рівнем мотивації схвалення, а з-поміж провідних мотивів визначено: утилітарний, соціально-ціннісний, професійно-ціннісний, мотив самовиховання та ситуаційний – в осіб із високим рівнем успішності;

-     середнім рівнем мотивації прагнення до успіху та мотивації схвалення, домінуванням професійно-ціннісного мотиву – в респондентів із достатнім рівнем успішності;

-     високим рівнем мотивації прагнення до успіху, середнім рівнем мотивації схвалення, переважанням професійно-ціннісного мотиву, самовиховання та соціально-ціннісного мотиву – в діагностованих із середнім рівнем успішності.

Перспективу подальшого наукового дослідження вбачаємо у розширенні вибірки дослідження, зокрема, її вікового діапазону та враховуючи гендерний аспект.

 

Джерела та література:

  1. Дзюбко Л. Мотивація навчальної діяльності як психолого-педагогічна проблема / Л. Дзюбко, Л. Гриценюк // Психолінгвістика. – 2009. – Вип. 4. – С. 33-43. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/psling_2009_4_5.pdf
  2. Занюк С. Мотивація та саморегуляція учня / С. Занюк. – К.: Главник, 2004. – 96 с.
  3. Ильин Е. П. Мотивация и мотивы / И. Е. Ильин. – СПб: Издательство «Питер», 2000 – 512 с.
  4. Осипова І. Формування навчальної мотивації школярів / Осипова І.  // Кращі сторінки педагогічної преси. –2004. – № 1. – С.76-82.
  5. Практическая психодиагностика. Методики и тесты: Учебное пособие / Ред.- сост.Д.Я.Райгородский. – Самара.: Изд. Дом «Бахрах», – 2002. – 672 с.
  6. Усе про мотивацію / уклад. А. Г. Дербеньова. — Х.: Вид. група «Основа», 2012. — 207, [1] с.: схеми, рис., табл. — (Серія «Золота педагогічна скарбниця»).
  7. Фетискин Н. П. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп / Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов. – М. : Психотерапия, 2002. – 490 с.
  8. Якобсон П. М. Психологические проблемы мотивации поведения человека / П. М. Якобсон. – М.: А.С.К., 2001. – 64 с
Коментарі до статті:
Інесса Філіппова [12.05.2016 12:55]
ЦІКАВІ МЕТОДИКИ ТА СУТТЄВІ ВИСНОВКИ!
Тетяна Федотова [12.05.2016 22:25]
ДЯКУЮ!
Анна Кульчицька [14.05.2016 00:01]
Завдяки матеріалу данної статті практикуючі психологи навчальних закладів мають змогу розробити методичні поради вчителям-предметникам підняття рівня успішності учнів середнього шкільного віку.
Лариса Засєкіна [16.05.2016 20:38]
Дуже цікаво. Можна було б організувати семінар для вчителів, аби вони краще розуміли механізми навчальної успішності. А ще б добре було б працювати з підлітками і юнаками стосовно внутрішнього і зовнішнього успіху, їхніх критеріїв, аби зменшити стрес і фруструючі ситуації упродовж їхнього шкільного життя. Хочеться звернутися до МОН України. Виявляється наші діти хочуть бути успішними. Допоможіть їм. Створіть посильні навчальні програми, аби виховувати здорове, інтелектуальне і практично пристосоване до життя покоління!
Наталія Савелюк [17.05.2016 22:22]
Дуже актуальна стаття і доречні коментарі, з якими цілком погоджуюся. Особливо в контексті останніх обіцянок нашого профільного міністерства зайнятися вдосконаленням освітніх шкільних програм. При цьому, переконана, відповідним фахівцям варто звернутися і до результатів подібних психологічних досліджень. Адже поза належною учбовою мотивацією немає СЕНСУ говорити про справжню навчальну успішність.
Тетяна Федотова [21.05.2016 16:57]
Дякую за увагу та коментарі!!! Дослідження є більш глибшим, просто усього не змогла представити в межах статті.
© inforum.in.ua, 2014 - 2023
Розробка : Limpopo Web Agency
+38 (068) 322 72 67
+38 (093) 391 11 36
43020, УКРАЇНА,
Волинська обл., м. Луцьк,
вул. Електроапаратна, 3 / 336
inforum.in.ua@ukr.net