Шановний користувач порталу!
Для вашої зручності ми запустили нову систему відображення формул в тексті. Дана система використовує найновіші технології. Якщо у вас виникли проблеми з відображенням формул спробуйте оновити свій веб-браузер до останньої версії. Або скористайтесь іншим браузером.

Команда проекту INFORUM.IN.UA пропонує використовувати для роботи з порталом браузер Mozilla Firefox.
Ми постійно вдосконалюємось та докладаємо максимум зусиль для Вашої комфортної роботи. Якщо у Вас є побажання чи ідеї з покращення роботи порталу напишіть нам.

ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ МОТИВАЦІЇ ДОСЯГНЕННЯ УСПІХУ У СТУДЕНТІВ

Кульчицька Анна Валеріївна
кандидат психологічних наук, доцент, Волинський національний університет імені Лесі Українки
Мисковець Богдан Олександрович
магістрант факультету психології, Волинський національний університет імені Лесі Українки

Зростаючий інтерес до психології особистості, до складних динамічних змін в її діяльності та вчинках робить вивчення мотивації поведінки людини важливим завданням психологічної науки. Зокрема, численні дослідження свідчать про те, що мотивація досягнення успіху є особливо важливою для становлення особистості.

Дослідження проблеми соціально-психологічних особливостей досягнення мотивації успіху у студентів є особливо актуальною в наш час, адже здобувачі освіти в майбутньому мають стати успішними професіоналами та навчитися приносити користь суспільству і тим самим досягнути успіху в професійному та особистісному становленні.

Проблема мотивації досягнення успіху знайшла своє відображення в роботах вітчизняних та зарубіжних психологів таких як О. Гилюн; В. Горбунова; С. Єрохін, Ю. Нікітін; С. Занюк; А. Колчигіна; С. Максименко; А. К. Маркова, С.  Москвічев О. Пінська; Н. Прядко; В.  Степанський; Д. Ельконін, А. Шопенгауер, П.  Якобсон та інших видатних вчених, у яких підкреслюється, що для сучасної молоді має велике значення формування компонентів мотивації досягнення успіху.

Мотивацію ми розуміємо як сукупність внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, що спонукають людину до діяльності, вони обумовлюють рамки і форми роботи і надають їй чітку орієнтацію на досягнення фіксованих цілей. Вплив мотивації на поведінку людини пов’язано з багатьма обставинами, вона може змінюватися під впливом зворотного зв’язку з боку діяльності людини.

Мотивація – це сукупність всіх факторів (як особистісних, так і ситуативних), які спонукають людину до активності. Людина, яка має більш високу мотивацію, підвищений рівень домагань зазвичай досягає великих успіхів у діяльності.

Мотивація досягнення успіху розуміємо як узагальнена, відносно стійка диспозиція особистості, прагнення людини виконати справу на високому та якісному рівні скрізь, де є можливість проявити свою майстерність і здібності. 

Для проведення емпіричного дослідження використовувався комплекс психодіагностичних методик: «Методика діагностики мотивації досягнення успіху» (Т.Елерс); «Методика діагностики мотивації уникнення невдач» (Т.Елерс); Тест «Самооцінка психічних станів»(Айзенк); Тест «Акцентуації характеру» (К. Леонгард) та методи математичної статистики: відсотковий аналіз та кореляційний аналіз (розрахунок коефіцієнтів кореляції Пірсона).

У дослідженні взяли участь студенти першого курсу факультету психології та соціології (нині факультет психології) Волинського національного університету імені Лесі Українки в загальній кількості 47 осіб.

Спираючись на результати дослідження за методикою діагностики мотивації досягнення успіху, можемо констатувати, що у більшості респондентів переважає помірно високий (53%) та середній (36%) рівень мотивації досягнення успіху. Аналіз результатів за дослідження мотивації уникнення невдач,  підтверджує отримані дані, оскільки показники виявилися обернено пропорційними. Більшість опитаних мають низькі (48, 5%) та середні показники (41 %), водночас 11% опитаних виявили низький рівень мотивації досягнення успіху та помірно високий рівень мотивації уникнення невдач.

Аналіз результатів дослідження самооцінки психічних станів дозволив зафіксувати середні показники за такими психічним станам як: тривожність, агресія, ригідність, фрустрація.

Результати дослідження акцентуацій характеру у студентів показали ступінь вираженості кожного з психотипів. В переважній більшості ці показники демонструють середні показники (±10). Однак, уваги заслуговує той факт, що за результатами дослідження 62% респондентам притаманний параноїдальний тип акцентуації характеру. Решта типів акцентуації характеру проявилися у досліджуваних слабше (від 2% до 14 %).

Відповідно до здійсненого кореляційного аналізу, було виявлено зв’язок між мотивацією уникнення невдач та емоційними психологічними станами такими як фрустрація і агресія. Кореляційний зв’язок був виявлений між такими психічними станами як фрустрація і агресія, а також між фрустрацією і тривожністю.

Щодо типів акцентуації характеру, то значний прямий кореляційний  зв’язок було виявлено між мотивацією досягнення успіху і параноїдальним типом акцентуації характеру (R=0,45), а також між мотивацією уникнення невдач і циклоїдним типом акцентуації характеру (R=0,40).

Від’ємна кореляція спостерігалася між мотивацією до уникнення невдач вираженим і параноїдальний тип акцентуації, між мотивацією мотивація уникнення невдач астенічним типом характеру та між мотивацією досягнення успіху та вираженим істероїдним типом характеру.

Таким чином, в результаті дослідження, ми дійшли висновку, що мотивація досягнення успіху є підструктурою психотипу особистості та має зв’язок з рядом соціально психологічних чинників.

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у вивченні вікових та гендерних особливостей мотивації досягнення успіху.

 

Список використаних джерел:

  1. Гилюн О. В. Освітні мотивації студентської молоді . Грані : наук.-теорет. і громад.-політ. альманах Дніпропетр. нац. ун-ту ім. О. Гончара, Центр соц.-політ. досл. 2012. № 1(81). С. 102–104.
  2. Занюк С.С.  Психология мотивации. Київ : Эльга-Н, Ника-центр, 2001. 352 с.
  3. Кульчицька А.В.,  Гаврилюк Н. Акцентуації характеру як межа між нормою і патологією. Психогенеза особистості: норма і девіація: зб. наук. Статей. Луцьк. 2018. С.195-200.
  4. Леонтьев А. Н. Потребности, мотивы и эмоции. Москва : МГУ, 1971. 288 с.
  5. Максименко Н. Психологічна формула успіху. Психолог.  2010. № 8. С. 20-23.
  6. Мисковець Б.О., Кульчицька А.В. Мотивація досягнення успіху як соціально-психологічна проблема. Особистість і суспільство: методологія та практика сучасної психології : матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (10-14 трав. 2021 р.). Луцьк, 2021. С. 19-22
  7. Прядко Н. О. Мотивація досягнення як детермінанта успіху в професійній діяльності особистості. Вісник. 2015. № 127. С. 177 – 180. URL: http://visnyk.chnpu.edu.ua/?wpfb_ dl=1574.
Коментарі до статті:
© inforum.in.ua, 2014 - 2023
Розробка : Limpopo Web Agency
+38 (068) 322 72 67
+38 (093) 391 11 36
43020, УКРАЇНА,
Волинська обл., м. Луцьк,
вул. Електроапаратна, 3 / 336
inforum.in.ua@ukr.net