Шановний користувач порталу!
Для вашої зручності ми запустили нову систему відображення формул в тексті. Дана система використовує найновіші технології. Якщо у вас виникли проблеми з відображенням формул спробуйте оновити свій веб-браузер до останньої версії. Або скористайтесь іншим браузером.

Команда проекту INFORUM.IN.UA пропонує використовувати для роботи з порталом браузер Mozilla Firefox.
Ми постійно вдосконалюємось та докладаємо максимум зусиль для Вашої комфортної роботи. Якщо у Вас є побажання чи ідеї з покращення роботи порталу напишіть нам.

РОЗВИТОК ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ

Кордунова Наталія Олександрівна
Кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогічної та вікової психології, Волинський національний університет імені Лесі Українки

Стрижневою психологічною рисою студенства є тісне переплетення формування особистісної і професійної свідомості. Вважають, що студентів, порівняно з іншими групами молоді цього віку, відрізняють такі риси: вищий освітній рівень, прагнення до знань, висока соціальна активність, досить гармонійне поєднання інтелектуальної й особистісної зрілості.

Головними сферами життєдіяльності студентів є професійне навчання, розвиток інтелектуального потенціалу, духовне збагачення, моральне, естетичне і фізичне самовдосконалення, особистісне зростання та самоствердження.

Студентський вік розглядається як особлива онтогенетична стадія соціалізації індивіда. Головним психологічним новоутворенням цього віку є відкриття свого внутрішнього світу, усвідомлення своєї унікальності. Це відкриття безпосередньо пов´язане  з відокремленням особистості і переживається як цінність.

Студентський період життя характеризується виробленням ціннісних орієнтацій – спрямованості на певні цінності – еталони життя. Ціннісні орієнтації розширюють  межі соціальної ситуації розвитку, виводять молодь на вищий рівень стосунків зі світом. У неї формується готовність до професійного та життєвого самовизначення.  Провідною характеристикою свідомості юнака стає спрямованість на майбутнє. Молодь тяжіє  до різних видів активності, що виявляється у широкому спектрі ціннісних орієнтацій.

  Здобуття вищої освіти, безсумнівно, сприяє зростанню культурних потреб молоді, формуванню у неї необхідних навичок, умінь, настанов та мотивації для їх задоволення. У сучасних умовах освіта є системою засвоєння культури,  а культура – це середовище, у якому живе, росте, і розвивається особистість. Освітнє середовище та культурно – дозвільна сфера суттєво впливають на процес соціалізації особистості студента, формування його духовного світу, визначення моральних цінностей як духовних орієнтирів.                                                          

Студенти зосереджують свою увагу на життєвій перспективі. Більшість молодих людей пов´язує своє уявлення про майбутнє з  отриманням  цікавої і захоплюючої роботи, яка вимагає глибокої професійної підготовки. У процесі професійної підготовки, з однієї сторони, необхідна самореалізація як постійний елемент практичного вираження свого "Я", а з другої – осмислення власної духовності постійного зворотного зв´язку між власними вчинками і цінностями, між активністю і самоконтролем, між особисто запропонованими перспективами і досягнутими результатами формується ставлення молодої людини до навчання, до майбутньої професійної діяльності, продовжується активний пошук себе, формуються якості професійно грамотного сучасного спеціаліста [2].

Важливим компонентом ціннісної самосвідомості є її життєві орієнтації, які виконують функції включення суб´єкта в тій чи іншій формі соціальної діяльності і виступають як відносно самостійні, функціонально єдині підсистеми ціннісних уявлень про певні сфери діяльності і пов´язані з ними соціальні цінності.

Життєва орієнтація формується в залежності від того, носієм яких цінностей є те чи інше коло знань для людини, і якого значення набувають дані цінності в її свідомості.

Як компонент молодіжної свідомості, життєва орієнтація включає в себе всі характерні для ціннісних орієнтацій рівні: емоційний, що характеризується, в першу чергу, соціальними почуттями; когнітивний, що виражає свідому спрямованість на форми  життєдіяльності; поведінковий, що виражає готовність зайнятися тією чи іншою діяльністю.

В процесі здійснення життєвих планів молодь зустрічається з певними труднощами, і її ціннісні орієнтації формуються під суперечливим впливом різних факторів. Серед всієї багатообразності факторів, що впливають на ціннісні орієнтації молоді: системи освіти, діяльність політичних організацій, засобів масової інформації, ідеал, місце проживання, професійна зацікавленість, твори мистецтва і літератури, роль сім´ї .

Характерною рисою молоді є формування життєвих цілей, планів. Життєвий план виникає, з одного боку, в результаті узагальнених цілей, котрі ставить перед собою особистість, як наслідок побудови піраміди її мотивів, ставлення усталеного ядра ціннісних орієнтацій, які підпорядковують собі прагнення, що минають, з іншого – це результат конкретизації цілей і мотивів. Безпосередній вплив на життєві цінності особистості справляють цілі та інтереси суспільства, ідеологічні установки, моральні та правові норми, соціальні цінності. Життєві плани залежать від завдань, які визначаються об´єктивними умовами життя та ціннісними орієнтаціями студента.

Л. Долинська зазначає, що професійна підготовка у вузі не повинна обмежуватись лише передачею певних знань і формуванням професійних навичок. Вона повинна мати тісний зв´язок із професійною орієнтацією особистості, із формуванням певної системи цінностей, які є характерними для представників тієї чи іншої професії [1].

Розвиток системи цінностей у студентів є надзвичайно актуальним і складним, тому вирішення його можливе за наявності організаційно-педагогічних умов таких як  організація та стимулювання рефлексивної діяльності студентів для орієнтації на професійні цінності, а також упровадження в процесі викладання суспільно-гуманітарних дисциплін спеціального курсу знань, що інформує про професійні цінності.

 

Джерела та література

  1. Долинська Л. В. Психологія ціннісних орієнтацій майбутнього вчителя: навч. посіб. Кам´янець-Подільський: ФОП Сисин О. В., 2008.  124 с.
  2. Кордунова Н. О. Ціннісні орієнтації як психологічні новоутворення особистості в період професійної підготовки. Психогенеза особистості: норма і девіація. Збірник наукових статей. Головний редактор Я. Гошовський. Луцьк: Вежа-Друк, 2019. С. 230-235.
Коментарі до статті:
© inforum.in.ua, 2014 - 2024
Розробка : Limpopo Web Agency
+38 (068) 322 72 67
+38 (093) 391 11 36
43020, УКРАЇНА,
Волинська обл., м. Луцьк,
вул. Електроапаратна, 3 / 336
inforum.in.ua@ukr.net